ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
      โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ด้วน๑  ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๒๐ เนื่องจากประชาชนในหมู่บ้านไม่มีสถานที่เรียน  ต้องเดินทางไปเรียนที่โรงเรียนอื่นเป็นระยะทางหลายกิโลเมตร  ซึ่งเป็นการลำบากต่อการเรียนการสอนและการเดินทาง  ดังนั้นราษฎรและผู้ปกครองนักเรียนได้ร่วมปรึกษาหารือกันที่จะสร้างโรงเรียนขึ้นในหมู่บ้าน  โดยมีนายฝีอี  เบ็ญโส๊ะ  ราษฎร บ้านทุ่งไม้ด้วนได้มอบที่ดินจำนวน  ๗ ไร่ ๒ งาน ๕๖ ตารางวา เพื่อใช้ในการก่อสร้างโรงเรียนราษฎรบ้านทุ่งไม้ด้วนได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ๑ หลัง จำนวน ๓ ห้องเรียน มุงหลังคาด้วยจากกั้นฝาไม้ไผ่และได้ประสานกับกองร้อยที่ ๑ ตชด. (กองร้อย ตชด.๔๓๗ สะเดา ) เพื่อขอ ตชด.มาทำหน้าที่ครูผู้สอน
       พ.ศ.๒๕๒๓ ราษฎรและผู้ปกครองนักเรียนได้ร่วมบริจาคเงินและวัสดุอุปกรณ์สร้างอาคารเรียนชั่วคราวอีก ๒ หลัง ๔ ห้องเรียน คิดเป็นเงินจำนวน  ๕๐,๐๐๐  บาท
        พ.ศ.๒๕๒๕  ชมรมพัฒนาของมหาวิทยาลัยรามคำแหง  ร่วมกับสโมสรหาดใหญ่ได้สร้างอาคารเรียนชั่วคราวอีก ๑ หลัง ๔ ห้องเรียน งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท
         พ.ศ.๒๕๓๔  ได้รับงบประมาณจากทางราชการ ในการก่อสร้างอาคารเรียน  แบบ สปช.๑๐๒/๒๖ จำนวน ๑ หลัง ๔ ห้องเรียน คิดเป็นเงิน ๘๓๔,๐๐๐ บาท และสร้างส้วม แบบ สปช.๖๐๑/๒๖ จำนวน ๑ หลัง ๔ ที่นั่ง คิดเป็นเงิน  ๘๓๔,๐๐๐ บาท                         
          พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๓๖  นายเฉลียวดียืน  พร้อมด้วย  ผช.ผอ.ปจ.สงขลาและคณะได้มาเป็นประธานในพิธีรับมอบโรงเรียน ตชด. บ้านทุ่งไม้ด้วน๑ สังกัด ตชด.มาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.) โดยมี ดต. ภิรมย์ หนูอุดมทำหน้าที่ช่วยราชการในตำแหน่งรักษาแทนครูใหญ่โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ด้วน๑
           ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๐  ได้รับงบประมาณเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนชั่วคราวแบบ ตชด. “การปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน” ได้รับงบประมาณดังนี้  ค่าวัสดุ ๗๓,๘๘๐ บาท ค่าจ้างชั่วคราว ๓,๖๙๐ บาทรวมงบประมาณทั้งสิ้น ๗๗,๕๗๐ บาท


               ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
 
     ชื่อโรงเรียนบ้านทุ่งไม้ด้วน๑  ตั้งอยู่เลขที่...-....หมู่ที่ ๗  ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ ๙๐๒๔๐  โทรศัพท์ ๐๘๑-๔๗๘๙๕๖๐  โทรสาร .....-....สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต  ๓