กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวสุคนฑา บินหมัด
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3