กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายซะการียา เวชประสิทธิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2