กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางนุตเราะ กาเหย็ม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวเจนจิรา ศิริรักษ์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5