กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวเจนจิรา ศิริรักษ์
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5