คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวสุคนฑา บินหมัด
พนักงานราชการ
หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวซอลีหะส์ หวังเบ็ญหมูด
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู