วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
          มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม นำสู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานแห่งความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การบริหารจัดการโดยหลักธรรมาภิบาล

   สีประจำโรงเรียน  :  สีม่วง ขาว
          สีม่วง  หมายถึง  ความอดทน
          สีขาว  หมายถึง  ความมีคุณธรรม  นำปัญญา
          สีม่วง ขาว หมายถึง  ศึกษาพากเพียรด้วยความอดทน มีคุณธรรมนำปัญญา


    คำขวัญ
              มารยาทงาม  ความรู้ดี มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม


    อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
              ไหว้งาม  สลามสวย


    เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
              เศรษฐกิจพอเพียง