กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวสุคนฑา บินหมัด
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3