กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายไพรินทร์ หวังเบญหมูด
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1