กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายพีรพัฒน์ จันทรสุวรรณ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4