ภาพกิจกรรม
การสอบประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ (National Test : NT)
วันที่ 15 มีนาคม 2565 โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ด้วน ๑ ได้ดำเนินการจัดสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (National Test : NT) ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ และความสามารถด้านภาษาไทย ซึ่งได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) อย่างเคร่งครัด
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 2565,17:47   อ่าน 34 ครั้ง